Home Disclaimer

Disclaimer

 1. TOEPASSING
  Door op onze website (hierna de ‘Website’ genoemd) te surfen, onze applicatie (hierna de ‘Applicatie’ genoemd) te gebruiken, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.
 2. SANOMA
  2.1. Huidige Website / Applicatie wordt uitgebaat door de N.V. Sanoma Media Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationsstraat 55, 2800 Mechelen (België), met als ondernemingsnummer 0404.802.477 (hierna kortweg ‘Sanoma’ genoemd).
  2.2. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Sanoma bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Sanoma ingeschakelde derden.
 3. TOEGANG
  3.1. Huidige Website / Applicatie kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Sanoma waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website / Applicatie niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
  3.2. Huidige Website / Applicatie wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website / Applicatie en zijn/haar inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website / Applicatie is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website / Applicatie of van lidmaatschappen of registraties op de Website / in de Applicatie, of het gebruiken van de Website / Applicatie en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. Sanoma en/of de Website / Applicatie. Deze opsomming is niet limitatief.
  3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website / Applicatie te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.
  3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website / Applicatie op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
  3.5. Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website / Applicatie te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website / Applicatie verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser realiseerbaar is. Onder ‘berichten’ dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website / Applicatie enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website / in de Applicatie (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan.
  Sanoma staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website / Applicatie te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website / Applicatie beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Sanoma hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website / Applicatie te archiveren. Sanoma behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.
  3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie, dient u zich te registreren, een pas aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website / Applicatie zijn en blijven de exclusieve eigendom van Sanoma en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op onze Website te surfen of onze Applicatie te gebruiken, verkrijgt u geen enkel recht hierop.
  4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website / Applicatie en zijn/haar inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website / Applicatie in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.
  4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Sanoma, alsook aan alle ondernemingen verbonden met Sanoma, de volledige en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website / in deze Applicatie als op andere websites of in andere applicaties, als in een of meerdere magazines of enige andere producten of dragers die door Sanoma of door de verbonden ondernemingen worden uitgegeven of aangeboden.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  5.1. Algemeen
  De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website / Applicatie gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Sanoma kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website / Applicatie, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.
  5.2. Toegankelijkheid
  Sanoma zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website / Applicatie op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Sanoma heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website / Applicatie geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website / Applicatie.
  5.3. Gegevens
  Sanoma zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website / Applicatie volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Sanoma kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Sanoma kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website / Applicatie. Sanoma kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website / in huidige Applicatie. Sanoma heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website / in de Applicatie gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.
  5.4. Links
  Huidige Website / Applicatie kan o.m. links naar andere sites of applicaties bevatten. Voor zover deze niet onder controle van Sanoma staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Sanoma. Sanoma gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites of applicaties wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u deze bezoekt. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien.
  5.5. Virus
  Alhoewel Sanoma haar beste middelen inzet om huidige Website / Applicatie bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Sanoma kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Sanoma raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website / Applicatie wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
  5.6. Dataverkeer
  Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Sanoma zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Sanoma raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.7. Berichten
  Op deze Website / in deze Applicatie kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Sanoma behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.
  Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Sanoma op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website / in deze Applicatie, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s, …) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Sanoma tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website / in deze Applicatie geplaatst heeft.
 6. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
  6.1. Persoonsgegevens algemeen
  Op deze Website / in deze Applicatie verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma, voor de hierna omschreven doeleinden. Uw gegevens worden ook opgenomen in het adressenbestand van Bisnode Belgium N.V., Researchdreef 65, 1070 Brussel (België) om u informatie over de producten van Bisnode toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals groepsvennootschappen en commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u :
  – dat aanduiden bij de registratie op de Website / in de Applicatie, of
  – Sanoma contacteren via de contactgegevens onderaan dit artikel (puntje 6.7).
  U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Sanoma en/of Bisnode. Gelieve ons in dit geval te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  Bij een bezoek aan onze Website / Applicatie bewaren we:
  – uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s / applicaties;
  – uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Uw e-mailadres wordt slechts voor commerciële doeleinden gebruikt wanneer en in de mate u goedkeuring geeft via ‘opt-in’ (zie ook hierna);
  – alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze Website / in onze Applicatie geraadpleegd hebt;
  – alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, bv. bij registratie op de Website / in de Applicatie (zoals uw postadres, onderzoeksinformatie, …).
  Deze informatie wordt gebruikt:
  – om de inhoud van onze Website / Applicatie te verbeteren;
  – om u specifiek te informeren of uw aanvraag te beantwoorden (bv. bij deelname aan een wedstrijd of bij aankoop van een product);
  – om u later te contacteren voor informatie over onze producten en aanbiedingen en voor direct marketingdoeleinden.
  De Website / Applicatie maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website / Applicatie naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Sanoma behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website / Applicatie aan te bieden.
  Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
  Meer informatie over cookies vindt u hier.
  Telkens u een site / applicatie bezoekt met het CIM logo CIM internet , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …). Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Meer informatie en de resultaten van deze studie kan u terugvinden op www.cim.be.
  Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, kan Sanoma tevens een beroep doen op reclameregies op het internet. Deze krijgen alsdan van Sanoma de toelating om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s / in onze applicaties. Als u een bezoek brengt aan onze Website / Applicatie, kunnen de reclameregies op het internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Sanoma is lid van het IAB (Interactive Advertising Bureau). Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Sanoma toelaat om o.a. trafiek naar deze Website / Applicatie te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website / Applicatie.
  6.2. Veiligheid
  Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website / in de Applicatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website / in onze Applicatie. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
  6.3. Over communicatie per post
  Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens verwerkt en kunnen deze gebruikt worden overeenkomstig hetgeen voorzien is onder artikel 6, punt 1 (“Persoonsgegevens algemeen”) hierboven.
  6.4. Over communicatie via telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door:
  – ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen;
  – groepsvennootschappen en commerciële partners.
  Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (puntje 6.7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt. Voor de klanten van onze mobiele diensten bewaren wij uw GSM-nummer en technische data m.b.t. uw GSM om u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij bewaren in dat geval tevens informatie over uw gebruik via de Mobile-diensten (SMS/MMS verzonden en ontvangen, gebruik van onze Mobile Magazines diensten zoals bezochte pagina’s, gebruik van Sanoma mobile internet sites en IVR data uitdrukkelijk door de gebruiker ter beschikking gesteld).
  6.5. Over communicatie via e-mail
  Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u :
  – via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
  – kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van groepsvennootschappen en commerciële partners indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.
  In dien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (puntje 6.7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
  6.6. De Robinson-lijst & Bel Me Niet Meer-lijst
  Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in op de Robinson-lijst van de Belgian Direct Marketing Association:
  – Online: www.robinson.be.
  Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in de op de Bel Me Niet Meer-lijst:
  – Online: www.bel-me-niet-meer.be;
  – Telefonisch op het gratis nummer +3280040440.
  6.7. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy-beleid ?
  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  Onze contactgegevens : Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen (België), privacy@sanomamedia.be
 7. DIVERSEN
  7.1. Advertenties
  De advertenties die op deze Website / in deze Applicatie zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Sanoma. Sanoma kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
  7.2. Forum
  Zo deze Website / Applicatie een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.
  7.3. Hyperlinks
  Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website / Applicatie is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Sanoma bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website / Applicatie te verwijzen.
  7.4. Spam
  Sanoma verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Sanoma ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Sanoma ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.
  7.5. Wedstrijden
  Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.
 8. SLOTBEPALINGEN
  8.1. Ongeldigheid
  Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Sanoma deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
  8.2. Bevoegde rechter
  Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website / Applicatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.
  8.3. Toepasselijk recht
  Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  8.4. Disclaimer
  Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website / Applicatie kenbaar worden gemaakt.
  8.5. Vragen
  Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een e-mail sturen naar de Webmaster of schrijven naar Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen (België).

Shedeals gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer weten

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close