Algemene Voorwaarden

1. Voorwerp
Roularta Media Group N.V., Meiboomlaan 33, B – 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0434.278.896 (“RMG”), baat het platform www.shedeals.be uit (“het Platform”). Via dit Platform worden er groepskortingen aangeboden. Een persoon (“de Klant”) kan zich gratis inschrijven op het Platform en ontvangt dan dagelijks een e-mail met een concreet aanbod van kortingen op producten en/of diensten van diverse dienstverleners (“de Dienstverlener of Dienstverleners”). Indien een Klant interesse heeft in één bepaald aanbod (“de Shedealsaanbieding”), dan kan hij online een voucher (“de Voucher) voor dat welbepaalde aanbod aankopen.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1. Het accepteren van een Shedealsaanbieding of het aankopen van een Voucher houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.
2.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

3. Bestelling
3.1. Alvorens tot de aankoop van een Voucher over te gaan, dient de Klant zich eerst te registreren en een account aan te maken op het Platform.
3.2. Vervolgens kan hij één of meerdere Vouchers aankopen.
3.3. De Klant bevestigt zijn aankoop door op de knop “nu kopen” te klikken.
3.4. De Klant ontvangt binnen de 24u een bevestiging van zijn aankoop per e-mail.
3.5. Indien de betaling gevalideerd werd, ontvangt de Klant de Voucher in PDF formaat op het door hem opgegeven email-adres. De Voucher zal tegelijkertijd ter beschikking komen in de account van de Klant. Vervolgens kan de Klant de Voucher afdrukken en bij de desbetreffende handelaar inwisselen. Indien de Klant een product aankocht via Shedeals dat aan huis geleverd wordt, dient de Klant de Voucher niet in te wisselen. Het product wordt door Shedeals of door een andere Dienstverlener bezorgd.
3.6. Indien de Klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging of een Voucher in pdf vorm per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres, spamfilter, …). In een dergelijk geval kan de Klant altijd zijn persoonlijke account raadplegen omdat de Voucher ook in die account verschijnt. Bij problemen kan de Klant altijd contact opnemen met de klantendienst via infonl@shedeals.be .
3.7. RMG kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. het behalen van een minimum aantal verkochte Vouchers voor een bepaalde She Deal. RMG kan eveneens bijkomende voorwaarden bepalen in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. RMG behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. RMG kan deze beslissing nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de Klant van deze beslissing op de hoogte brengen.

4. Herroepingsrecht, klachten & garantie
4.1. Herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht), heeft de Klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:
a. Herroepingstermijn:
De termijn waarbinnen de Klant kan herroepen, verstrijkt:
– voor Vouchers: 14 dagen na de dag waarop de Klant de Voucher ontvangt via e-mail.
– voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Echter, voor overeenkomsten met betrekking tot digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, geldt een andere regeling (zie verder; onder 4.2).
– voor individuele goederen: 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
– wanneer de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
– indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
– in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, niettegenstaande de uitzonderingen voorzien in artikel VI.53 (1° et 13°) van het Wetboek van Economisch Recht (zie verder; onder 4.2).
b. Uitoefening van de herroeping:
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant RMG via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping , maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
c. Gevolgen van de herroeping:
Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door RMG geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat RMG op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van RMG terug. RMG betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. RMG mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan RMG heeft medegedeeld, aan RMG (of, eventueel, aan degene die door RMG uitdrukkelijk gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen), terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.
De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd en in de originele verpakking, in voorkomend geval in de doos waarin de Klant ze heeft ontvangen, naar het adres op de doos of bij de oorspronkeljike zending vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen.
De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor zover de Klant dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt RMG zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
4.2.
Overeenkomstig artikel VI. 53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3° de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
8° overeenkomsten waarbij de Klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;
14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
4.3. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de Klant dit product terugsturen aan RMG, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 4.1, zulks binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De Klant kan daarbij aangeven dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen hij besteld had, en dat hij een nieuw of het juiste artikel wenst te ontvangen. RMG zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de Klant vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.
4.4. De Klant geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de Klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De Klant zal RMG van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.
4.5. Voor eender welke klacht of vraag kan de klant de klantendienst van Roularta Media Group contacteren via de gegevens vermeld onderaan deze voorwaarden. Roularta Media Group zal haar beste middelen aanwenden om klachten of vragen binnen de 10 werkdagen te behandelen. Daarnaast kan de klant voor de buitengerechtelijke regeling van een geschil terecht bij de Belgische federale Consumentenombudsdienst (COD); North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, Tel : +32 2 702 52 00; Fax : +32 2 808 71 20; E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be ; Website: www.consumentenombudsdienst.be. Bovendien kan specifiek voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties gebruik worden gemaakt van het Platform Voor Onlinegeschillenbeslechting (“Online Dispute Resolution” (ODR)) van de Europese Unie; Website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Prijzen & betaling
5.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, en exclusief transactiekosten, tenzij anders aangeduid. Tenzij anders vermeld, wordt de verzendkost apart aangerekend bij afrekening van het winkelmandje van de Klant.
5.2. RMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en de tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.
5.3. RMG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in de prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.
5.4. Voor alle aankopen accepteert RMG betalingen per kredietkaart. De Klant geeft hierbij RMG, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van de bestelling te controleren of de kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor de aankoop te reserveren.
5.5. Alle producten worden pas eigendom van de Klant van zodra zij volledig werden betaald.

6. De Voucher
6.1. De Voucher heeft een beperkte geldigheidsduur en geldt enkel voor de termijn die erop is aangegeven. Indien de Klant de Voucher niet binnen deze termijn verzilvert, vervalt het aanbod, zonder dat de Klant recht heeft op enige terugbetaling.
Elke Voucher kan slechts één keer gebruikt worden. Indien de Klant de volledige waarde van de Voucher niet opgebruikt, kan hij in geen geval een terugbetaling, noch geheel noch gedeeltelijk, vorderen.
6.2. De Voucher wordt niet op naam uitgeschreven en kan dus doorgegeven worden aan een derde of als cadeau gebruikt worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De Klant kan RMG niet aansprakelijk stellen voor de kwaliteit, een slechte service, fouten en/of andere tekortkomingen die begaan worden door de Dienstverlener in de uitvoering van de Shedealsaanbieding. Voor alle klachten op dat gebied dient de Klant zich uitsluitend tot de Dienstverlener te richten. Als het onmiddellijke indienen van een klacht bij de Dienstverlener niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend werd opgelost, kan de Klant contact opnemen met RMG, die naar best vermogen zal trachten te bemiddelen tussen de Klant en de Dienstverlener, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid van RMG. De Klant dient de klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven zodat RMG in staat is zich hier een goed beeld van te vormen. De Klant dient de klacht uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan ervan aan RMG over te maken.
7.2. RMG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum.
7.3. RMG verbindt zich er toe haar beste middelen in te zetten zodat de beschrijving van de Shedealsaanbieding overeenstemt met de werkelijkheid. In het uitzonderlijke geval dat een Dienstverlener failliet mocht gaan en/of zijn activiteiten tijdelijk of blijvend zou staken, waardoor het onmogelijk wordt voor de Klant om de Shedealsaanbieding op te nemen in de voorziene geldigheidsduur, zal de Klant de keuze worden geboden : het reeds betaalde bedrag omzetten in een tegoed van dezelfde waarde voor een nieuwe aankoop op het Platform of het reeds betaalde bedrag van de Shedealsaanbieding terugbetaald krijgen.
7.4. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de adresgegevens.
7.5. De opgave van termijnen in verband met de levering is slechts indicatief. RMG streeft ernaar om deze termijnen te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij zouden worden overschreden.
7.6. Indien de Klant bij afwezigheid het product niet afhaalt in het postkantoor binnen de vermelde termijn, staat hij zelf in voor de kosten van een tweede verzending. Deze dienen gestort te worden op een van volgende rekeningnummers, met vermelding van het ordernummer dat op de Voucher van de Klant staat:
– KBC – IBAN: BE70 4721 0111 7125 – BIC: KREDBEBB

7.7. Het risico van beschadiging, diefstal of verlies van de ontvangen Voucher of het geleverde product berust bij de Klant.

8. Overmacht
RMG kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door RMG van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

9. Diversen
9.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
9.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
9.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt RMG zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel behoren.

11. Adresgegevens
Shedeals
Roularta Media Group N.V.
Maatschappelijke Zetel
Meiboomlaan 33, B – 8800 Roeselare België
e-mail: infonl@shedeals.be
www.shedeals.be
BTW BE 0434.278.896, RPR Gent, afdeling Kortrijk
Voor alle vragen omtrent bestellingen dient u contact op te nemen met onze klantendienst via infonl@shedeals.be.

Uw sessie is verlopen. Log opnieuw in.